All narcotics industries, pharmaceutical industries, DARPA biological weapons epidemics disease industries, including cancer causing viruses are created by the Illuminati New World Order reptilian hybrids to exterminate human homo-sapiens 全ての麻薬産業と医薬品産業とDARPAアメリカ国防高等研究計画局生物兵器疫病産業(癌を起こすウイルスも含め)は、イルミナティ新世界秩序爬虫類混血ハイブリッドたちがホモサピエンス人間種を駆除するためである כל תעשיות הסמים, והפרמצבטיקה, נשק ביולוגי DARPA מגיפות תעשיות מחלה, כוללים וירוסים מסרטנים שנוצרות על ידי כלאיים הזוחלים להזמין האילומינטי העולם החדש להשמיד-הומו ספיינס אדם 所有的毒品工業,醫藥工業,DARPA生物武器流行疾病行業,包括致癌病毒的光明世界新秩序的爬行動物雜交的設置是為了消滅人類同源智人 Все наркотические средства промышленности, фармацевтической промышленности, биологического оружия DARPA эпидемий отрасли, в том числе канцерогенные вирусы создаются рептильных гибриды иллюминаты Нового Мирового Порядка истребить человека гомо-сапиенс

*** Intelligence news update from the Human Homo-Sapiens Race Survival Resistance (HRSR) headquarters and WDS International Coalition Alliance (ICA) battlefront. The Draco reptilian alien’s Illuminati New World Order globalist elite royal bloodline families Nazi NSA CIA uses the United States Air Force to bring in the narcotics, and the FBI coordinates the sales, and the police distribute the narcotics. They may not want to, but they have no choice, because they have to obey their Illuminati Luciferian Satanist globalist elite, or they will be assassinated. Many involved in this narcotics industry are alien hybrids that have been created to exterminate the human homo-sapiens race. The narcotics money goes to the evil alien Draco reptilian project of changing the human DNA, in order to make freak monsters, and eliminate human homo-sapiens from the face of this planet. They say that the humans do not belong on this planet, and this earth belongs to them. They create Draco reptilian alien DARPA biological weapons retroviruses like HIV and Lymes disease that attach to the human DNA and create cancers. They are exterminating hundreds of millions of human homo-sapiens using this cancer DARPA biological weapon. The humans make a big fuss about a few people killed by the Draco Illuminati New World Order MJ-12 AQUARIUS Bilderberg Nazi Zionist cabal CIA’s Department of Homeland Security ISIS Al-Qaeda terrorists, but they do not complain or demonstrate against the hundreds of millions of human homo-sapiens species people being slaughtered by the Draco reptilian alien Illuminati DARPA Nazi Mengele biological weapon cancer-causing viruses. Chances are, you probably had a family member or loved one who has already fallen victim to this Nazi holocaust mass extermination cancer disease biological weapon of the Draco reptilian alien’s Illuminati New World Order Bilderberg Nazi criminal cabal. That means you are already a victim of this biological warfare waged against your family, against your nation, against your ethnic specific genes, and against your homo-sapiens species genes. A guest from a major university at a Lucis Trust semiar said at the conference, “We are fallen angels inhabiting human bodies, and by studying human anatomy and letting diseases to run their course (rather than healing them), we can find our way back to heaven.” This whole pharmaceutical industry and GMO industry are designed to make the human homo-sapiens species populace sick and die. ***

 

*** ホモサピエンス人間種生き残り抵抗本部(HRSR)とWDS国際連合同盟(ICA)の前戦からの最新諜報ニュース。ドラコ爬虫類エイリアンのイルミナティ新世界秩序グローバエリート王家の血統の家族ナチスNSA CIAは麻薬にもたらすためにアメリカ空軍が使用され、FBIは、販売を調整し、警察が麻薬を配布します。彼らはしたくないかもしれませんが、彼らはイルミナティルシファーの悪魔崇拝者グローバエリートに従わなければならないので、彼らは選択肢がない、またはそれらは暗殺されます。この麻薬産業に関わる多くは人間のホモサピエンスのレースを退治するために作成されている外国人のハイブリッドです。麻薬のお金はフリークモンスターを作成し、この惑星の面から人間ホモサピエンスを排除するために、人間のDNAを変更する邪悪なエイリアンドラコ爬虫類のプロジェクトに行きます。彼らは、人間がこの惑星に属していないと言うと、この地球は彼らに属します。彼らは人間のDNAに付着し、癌を作成し、HIVとライムズ病などのドラコ爬虫類エイリアンDARPA生物兵器のレトロウイルスを作成します。彼らはこの癌DARPA生物兵器を用いて、ヒトホモ・サピエンスの数百万を駆除しています。人間はドラコイルミナティ新世界秩序MJ-12によってAQUARIUSビルダーバーグナチスシオニストの陰謀CIAの学科国土安全保障ISISアルカイダのテロリストを殺した数人について大騒ぎをするが、彼らは何百万人もの数百人に対して文句を言うか示すものではありませんドラコ爬虫類エイリアンイルミナティDARPAナチメンゲレ生物兵器の癌を引き起こすウイルスによって屠殺されている人間のホモサピエンス種の人々。チャンスはおそらく家族を持っていたか、すでにドラコ爬虫類エイリアンのイルミナティ新世界秩序ビルダーバーグナチスの犯罪秘密結社のこのナチスのホロコースト大量絶滅癌疾患生物兵器の犠牲に落ちた最愛の人、です。それはあなたがすでにこの生物兵器の被害者があなたの家族に対して、自分の国に対して、あなたのエスニック特定の遺伝子に対して、あなたのホモサピエンス種の遺伝子に対して繰り広げていることを意味します。 Lucisトラストsemiarでの主要な大学からのゲストは、私たちは人間の体に生息落とされた天使であり、人体解剖学を勉強し、(むしろそれらを癒しよりも)自分のコースを実行するために、病気をさせることによって、私たちは私たちの道を戻って見つけることができる」、会見で天国に。 “この全体の製薬業界とGMO業界人のホモサピエンス種の大衆を病気にし、死ぬために設計されています。 ***

 

*** עדכון חדשות ביון ממירוץ ההומו-סאפיינס אדם התנגדות הישרדות (HRSR) במטה הברית הקואליציה הבינלאומית WDS (ICA) לחזית. משפחות השושלת מלכותית האליטה הגלובליסט הסדר העולמי החדש האילומינטי של הזר הזוחל דראקו CIA הנאצי NSA משתמשות חיל האוויר של ארצות הברית להביא את הסמים, וה- FBI מרכז את המכירות, והמשטרה להפיץ את הסמים. הם אולי לא רוצים, אבל אין להם ברירה, כי הם צריכים לציית האליטה הגלובליסט השטן לוציפר האילומינטי שלהם, או שהם יירצחו. רבים מעורבים בתעשיית סמים זה הם בני כלאיים זרים כי נוצרו כדי להשמיד את גזע ההומו-סאפיינס אדם. כסף הסמים הולך פרויקט הזוחל הרע הזר דראקו לשנות את ה- DNA האנושי, על מנת להפוך מפלצות פריקות, ולחסל הומו-סאפיינס אדם מעל פני הפלנטה הזו. הם אומרים כי בני אדם אינם שייכים על הפלנטה הזו, ואת הארץ הזו שייכת להם. הם יוצרים רטרווירוסים נשק ביולוגי זרים DARPA זוחלים דראקו כמו איידס ומחלות Lymes לצרף DNA האנושי וליצור סרטן. הם להשמיד מאה מ’-הומו ספיינס אדם באמצעות סרטן זה נשק ביולוגי DARPA. בני האדם לעשות מהומה גדולה כמה אנשים נהרגו על ידי קנוניה ציונית הנאצית דראקו האילומינטי סדר עולמי חדש MJ-12 AQUARIUS בילדרברג המחלקה של ה- CIA מחבלים ISIS לביטחון פנים אל-קאעידה, אך הם אינם מתלוננים או להפגין נגד מאות מיליוני אנשי מיני הומו-סאפיינס אדם נטבחים על ידי ביולוגי נשק הגורם לסרטן הווירוסים האילומינטי הזרים הזוחלים דראקו DARPA הנאצי מנגלה. רוב הסיכויים הם, סביר להניח שהיה לך בן משפחה או אהוב שכבר נפל קורבן נשק ביולוגי מחלת סרטן ההשמדה ההמונית השואה הנאצית זה של קנוניית הפושע הנאצי בילדרברג סדר עולמי חדש האילומינטי של זר זוחל דראקו. זה אומר שאתה כבר קורבן של לוחמה ביולוגית זו המנוהלת נגד המשפחה שלך, נגד העם שלך, נגד הגנים הספציפיים האתניים, ונגד גני מיני ההומו-סאפיינס שלך. אורח מאוניברסיטה הגדולים בכל semiar Trust Lucis אמר בכנס, “אנחנו המלאכים הנופלים המאכלסים גופות אדם, ועל ידי לימוד האנטומיה האנושית ולתת מחלות מיצתה שלהם (ולא ריפוי אותם), אנחנו יכולים למצוא את דרכנו חזרה לגן עדן. “תעשיית תעשיית GMO תרופות כולו זה נועד להפוך את אוכלוסיית מיני הומו-סאפיינס אדם חולה ולמות. ***

 

***從人類智人,智人種族生存電阻(HRSR)總部和WDS國際聯盟聯盟(ICA)前線情報新聞更新。天龍爬蟲類外國人的光明世界新秩序的全球主義精英王室血統的家庭納粹國家安全局CIA使用美國空軍在毒品帶來,和聯邦調查局協調銷售,和警察分發毒品。他們可能不希望,但他們別無選擇,因為他們必須服從他們的先覺路西法撒旦全球主義精英,否則將被暗殺。許多參與這一毒品工業是已創建滅掉人類同源智人種族外星人混合動力車。毒品錢去改變人類的DNA,以使怪胎怪物,從這個星球上消除人類同源智人的邪惡外星人德拉科爬蟲類項目。他們說,人類不在這個星球上屬於和這個世界是屬於他們的。他們創造德拉科爬行外星人DARPA生物武器逆轉錄病毒如HIV和Lymes疾病,重視人的DNA,創造癌症。他們正在使用消滅這種癌症DARPA生物武器億萬人同型智人的。人類做出了德拉科光明世界新秩序MJ-12水瓶座彼爾德伯格納粹猶太复國主義陰謀國土安全ISIS基地組織恐怖分子的CIA系殺了幾個人上大做文章,但他們沒有抱怨,示威反對數億人類同型智人種人正在由德拉科爬蟲類外國人先覺DARPA納粹門格爾生物武器致癌病毒屠宰。機會是,你可能有一個家庭成員或親人誰已經犧牲品天龍爬蟲類外國人的光明世界新秩序彼爾德伯格納粹犯罪陰謀的這個納粹大屠殺大規模滅絕癌症疾病的生物武器。這意味著你已經發動你的家人,對你的國家,對你的種族特異性基因這種生物武器的受害國,而且對你的同型智人物種的基因。從一個Lucis信任乾旱半乾旱地區一所重點大學一位客人說,在會議上,“我們是墮落的天使居住的人的身體,並通過研究人體解剖學,讓疾病自生自滅(而非癒合它們),我們可以找到我們回來的路上天堂。“這整個醫藥行業和GMO行業的設計使人類同型智人的物種民眾生病死亡。 ***

 

*** Обновление новостей Intelligence из штаб-квартиры Human Race Гомо-Sapiens выживания Сопротивление (HRSR) и WDS Международной коалиции альянса (МКА) фронт. В Draco рептильных иностранца иллюминаты Нового Мирового Порядка глобалистические элитные королевской семьи Bloodline нацистская АНБ ЦРУ использует ВВС США, чтобы принести в наркотики, и ФБР координирует продажи, а полиция распространяет наркотические средства. Они, возможно, не хотят, но у них нет выбора, потому что они должны подчиняться их иллюминаты Люциферианский сатанистом глобалистскую элиту, или они будут убиты. Многие участвуют в этой отрасли являются наркобизнесом чужеродные гибриды, которые были созданы, чтобы уничтожить человеческий род гомо-сапиенс. Наркотические деньги идут к злому чуждой Draco рептилии проекта изменения ДНК человека, для того, чтобы урод монстров, и ликвидировать человеческую гомо-сапиенс от лица этой планеты. Они говорят, что люди не принадлежат на этой планете, и эта земля принадлежит им. Они создают Draco рептилии чужеродные DARPA биологического оружия ретровирусы, как ВИЧ и болезни Lymes, которые прикрепляются к ДНК человека и создать рака. Они истребляют сотни миллионов человеческих гомо-сапиенс с помощью этой формы рака DARPA биологическое оружие. Люди делают большой шум вокруг нескольких людей, убитых сионистских заговорщиков Драко иллюминаты новый мировой порядок MJ-12 ВОДОЛЕЙ Бильдербергский нацистского отдела ЦРУ в Национальной Безопаности ИСИС террористов Аль-Каиды, но они не жалуются или демонстрации против сотен миллионов вид гомо-сапиенс человека люди истребляют рептильных чужеродными иллюминаты DARPA нацистская Менгеле вызывающих рак вирусов биологического оружия Draco. Скорее всего, вы, вероятно, члена семьи или любимого человека, который уже стал жертвой этого нацистского холокоста массового заболевания раком уничтожения биологического оружия иллюминаты Нового Мирового Порядка Бильдербергский нацистский преступник междусобойчик в Draco рептильных иностранца. Это означает, что вы уже являетесь жертвой этой биологической войны, которую ведут против вашей семьи, против своего народа, против своих этнических специфических генов, и против ваших гомо-сапиенс генов видов. Гость из крупного университета при Lucis Trust semiar сказал на конференции: “Мы падшие ангелы, населяющие человеческие тела, а также путем изучения анатомии человека и позволяя болезни, чтобы запустить свой курс (а не исцеляла), мы можем найти наш путь назад на небо. “Вся эта фармацевтической промышленности и ГМО промышленности разработаны, чтобы сделать человек гомо-сапиенс вида население заболевают и умирают. ***

Advertisements

About Armageddon Apocalypse End Of World Blog

Twitter Site ツイッター・サイト אתר טוויטר: https://twitter.com/MissionaryJapan Residence 住まい מגורים: Illuminati's Fukushima Super Radiation Contamination Area イルミナティの福島放射能超汚染地域 איזור הקרינה בפוקושימה הסופר של האילומינטי זיהום Job 仕事 עבודה: Volunteer Worker & Missionary To Jewish Remnant ボランティア・ワーカー&ユダヤの末裔への宣教師 התנדבות עובדים ומיסיונרית כדי שריד יהודי
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s