Exposure and warning against NWO Draco reptilian homo-capensis MJ-12 AQUARIUS Bilderberg Western Illuminati bloodline family Nazi CIA gang-stalkers assassins new assassination weapons, including umbrella heart attack guns and cancer virus bacteria 心臓発作を起こす傘銃や癌を起こすウイルス・バクテリアなど新世界秩序ドレイコ爬虫類ホモカペンシスMJ-12 AQUARIUSビルダーバーグ西洋イルミナティ血筋家族ナチスCIAギャング・ストーカー暗殺者たちの新型暗殺兵器に対し暴露し警告する חשיפת אזהרה מפני זוחל NWO דראקו הומו-capensis MJ-12 נשק AQUARIUS בילדרברג המערבי האילומינטי Bloodline מש’ הנאצי CIA כנופיה-מטרידנים מתנקש רצח חדש, כוללים רובי התקף לב מטרייה וחיידקי וירוס הסרטןחשיפת אזהרה מפני זוחל NWO דראקו הומו-capensis MJ-12 נשק AQUARIUS בילדרברג המערבי האילומינטי Bloodline מש’ הנאצי CIA כנופיה-מטרידנים מתנקש רצח חדש, כוללים רובי התקף לב מטרייה וחיידקי וירוס הסרטן曝光和警告反對NWO德拉科爬行動物同源兔MJ-12水瓶座彼爾德伯格西方血統的光明家庭CIA的納粹團伙潛行的刺客暗殺的新武器,包括傘心臟發作槍和癌症的病毒細菌Окна выходят и предупреждения против НМП Драко рептильная гомо-capensis MJ-12 ВОДОЛЕЙ Бильдербергский Западная иллюминаты родословная семьи нацистская ЦРУ групповому сталкеров убийц новые убийства оружие, включая зонтик сердечного приступа пушки и вирус рака бактерий

*** Intelligence news update from the Human Homo-Sapiens Race Survival Resistance (HRSR) headquarters and WDS International Coalition Alliance (ICA) battlefront. The NWO Draco reptilian homo-capensis MJ-12 AQUARIUS Bilderberg Hillary Elizabeth Vatican Western Illuminati bloodline families Nazi CIA globalist elites cabal has assassinated huge portions of the human homo-sapiens race using heart attack inducing poisons and heart attack microwave ELF energy weapons and cancer causing virus / bacteria. The Nazi U.S. army biological warfare facilities were using the Hispanics populace as lab guinea pigs for their cancer causing weapons. Their Nazi scientists stated that all Hispanics and South Americans should be exterminated. The Illuminati New World Order Nazis assassinate millions of human homo-sapiens indiscriminately with heart attacks, cancers, burst aneurysms, and cerebral hemorrhages. They especially attack us at night while we are sleeping and most vulnerable (mainly the brain, eyes, heart, genitals, kidneys, and stomach.) Saudi Arabia is running out of oil, so the Illuminati Nazis want Iran which will be the only oil provider. They will probably carry out a lot of assassinations to make the invasion possible, just like they did in the Balkans in World War 1. The Illuminati Nazi war against Serbia was to steal and encircle the East. The Hague Tribunal is owned by Illuminati NATO. They assassinated Milosevic who would not join the Illuminati New World Order. The Illuminati NWO was using their DHS Al-Qaeda in its war in Kosovo. The Illuminati Nazis caused the chaos in the Balkans and falsified claims of war crimes, in order to bomb Russia’s ally Serbia off the face of this earth. No one was supposed to know that it was the Illuminati Nazi NATO leaders who committed the war crimes and genocide. Now, with these umbrella guns and sophisticated energy weapons, the Illuminati Nazis are going after Russian and Chinese and Pentagon and gnostic illuminati and white dragon society and Christians and people whose 12 strand DNAs are awakening who cannot be deceived and NSA CIA MI6 white hat faction and inner earth nations’ people and all Andromedan / Arcturian / Lyran / Pleiadian allies. Fellow human homo-sapiens republic rebel alliance fighters and international coalition alliance allies, be aware and be careful! This gang-stalking assassination no-evidence natural-death warfare is become nasty and deceptive and covert. Know your enemy the Nazi SS imperial storm trooper Aryan reptilian hybrid clone army CIA gang-stalkers and assassins, and their warfare techniques and technologies and capabilities. They do not have human souls or they are the soulless ones. Guard yourselves as best you can with faraday cages and magnets and sound frequencies and energized food / water. The NWO extermination plan has started. (Read article “CIA targeted assassinations by induced heart attack and cancer” at http://nexusilluminati.blogspot.jp/2013/04/cia-targeted-assassinations-by-induced.html .) ***

 

*** ホモサピエンス人間種生き残り抵抗本部(HRSR)とWDS国際連合同盟(ICA)の前戦からの最新諜報ニュース。NWOドラコ爬虫類ホモカペンシスMJ-12 AQUARIUSビルダーバーグヒラリーエリザベスバチカン西イルミナティ血統の家族ナチCIA世界主義エリートの秘密結社が原因毒と心臓発作のマイクロ波ELFエネルギー武器や癌を誘発する心臓発作を用いて、ヒト、ホモサピエンスのレースの巨大な部分を暗殺しましたウイルス/細菌。ナチス米陸軍生物兵器施設は、その癌が武器をさせるためのラボモルモットなどのヒスパニック民衆を使用していました。そのナチスの科学者は、すべてのヒスパニック系と南アメリカ人は絶滅すべきであると述べました。イルミナティ新世界秩序ナチスは、心臓発作、癌、破裂動脈瘤、および脳出血で無差別に人のホモサピエンスの何百万人を暗殺します。私たちが眠っていると最も脆弱されている間彼らは、特にサウジアラビアは石油が不足している(主に脳、目、心臓、生殖器、腎臓、胃。)夜に私たちを攻撃するので、イルミナティナチスは、イランは唯一の油であろうしたいですプロバイダ。おそらく彼らはセルビアに対してイルミナティナチスの戦争は東を盗むと取り囲むようにした1次世界大戦中に、彼らはバルカン諸国に行ったように、侵入を可能にするために暗殺の多くをさせて頂きます。ハーグ裁判所はイルミナティNATOが所有しています。彼らはイルミナティ新世界秩序に参加しないだろうミロシェビッチを暗殺しました。イルミナティNWOはコソボでの戦争で彼らのDHSアルカイダを使用していました。イルミナティナチスはバルカン半島に混乱を引き起こし、この地球の顔オフロシアの同盟国セルビアを爆撃するためには、戦争犯罪の主張を偽造しました。誰もそれが戦争犯罪や大量虐殺を犯しイルミナティナチスNATOの指導者であったことを知っているはずがなかったです。さて、これらの傘銃と洗練されたエネルギー武器で、イルミナティナチスは、ロシアと中国とペンタゴンとグノーシス主義のイルミナティの後に行くと、その12本鎖DNAがだまされることができない人目覚めとNSA CIA MI6白い帽子派されている白龍社会とキリスト教徒と人々されています内側の地球国の人々とすべてのAndromedan / Arcturian / Lyran /プレアデス同盟国と。フェロー人間ホモサピエンス共和国反乱同盟の戦闘機と国際連合同盟の同盟国は、認識し、注意してください!このギャングストーキング暗殺無証拠自然死戦は厄介と欺瞞とひそかになっています。あなたの敵ナチSS帝国ストームトルーパーアーリア人雑種の爬虫類クローン軍CIAギャング・ストーカーと暗殺者、およびそれらの戦争技術と技術や能力を知っています。彼らは、人間の魂を持っていない、またはそれらは無情なものです。ファラデーケージと磁石と音の周波数および通電食品/水のような最高のことができます自分自身を守ります。 NWOの絶滅計画が開始されました。 (記事http://nexusilluminati.blogspot.jp/2013/04/cia-targeted-assassinations-by-induced.html で「CIAが誘導心臓発作やがんによって暗殺の標的に」をお読みください。) ***

 

*** עדכון חדשות ביון ממירוץ ההומו-סאפיינס אדם התנגדות הישרדות (HRSR) במטה הברית הקואליציה הבינלאומית WDS (ICA) לחזית. קנוניית האליטות הגלובליסט הומו-capensis זוחל NWO דראקו MJ-12 AQUARIUS בילדרברג הילרי אליזבת הוותיקן המערבי האילומינטי Bloodline משפחות הנאצית CIA יש נרצח מנות ענקיות של המין הומו-סאפיינס האדם באמצעות התקף לב התרמה רעלים ונשק אנרגיה ELF מיקרוגל התקף לב וסרטן גרימת וירוס / חיידק. מתקני הלוחמה ביולוגית הצבא הנאצי ארה”ב השתמשו אוכלוסיית ההיספאנים כשפני ניסוי מעבדה לסרטן שלהם גורם נשק. מדעני הנאצים שלהם נאמרו שכל היספאני דרום האמריקנים יש להשמיד. נאצי הסדר העולמיים החדשים האילומינטי לרצוח מיליון-הומו ספיינס אדם ללא הבחנה עם התקפי לב, סרטן, מפרצות פרץ, ואת דימום מוחי. הם במיוחד לתקוף אותנו בלילה בזמן שאנחנו ישנים והפגיעות ביותר (בעיקר במוח, העיניים, הלב, אברי המין, הכליות, ואת הבטן.) סעודיה אוזל שמן, כך האילומינטי הנאצים רוצים איראן אשר יהיה שמן רק ספק. הם כנראה יבצעו הרבה חיסולים להפוך את הפלישה אפשרית, בדיוק כמו שהם עשו בבלקן במלחמת העולם 1. האילומינטי נאצי במלחמה נגד סרביה היה לגנוב לכתר במזרח. בית הדין בהאג הוא בבעלות האילומינטי נאט”ו. הם רצחו מילושביץ שלא הצטרף הסדר העולמי החדש האילומינטי. האילומינטי NWO משתמש אלקאעדה DHS שלהם במלחמתה בקוסובו. האילומינטי הנאצים גרמו לכאוס בבלקן ותביעות זייף של פשעי מלחמה, על מנת להפציץ את סרביה בעלת בריתה של רוסיה מעל פני האדמה הזאת. איש לא היה אמור לדעת שזה מנהיגי נאט”ו הנאצית האילומינטי שביצעו את פשעי מלחמה ורצח עם. עכשיו, עם הרובים מטריה אלה נשק אנרגיה מתוחכם, הנאצים האילומינטי הולכים אחרי האילומינטי רוסיה וסין לבין הפנטגון גנוסטית וחברת הדרקון לבנה ונוצר ואנשים אשר 12 DNAs גדיל מתעורר שלא ניתן שולל NSA CIA MI6 סייע כובע לבן ואנשים ‘ארץ עמים פנימיים וכל בריתת Andromedan / Arcturian / Lyran / Pleiadian. לוחמי ברית רפובליקת מורדי ההומו-סאפיינס אדם עמית ובעלי בריתו ברית הקואליציה הבינלאומית, להיות מודע להיזהר! ללא ראיות טבעית-מות לוחמת רצח כנופיה-היקוש זה לנהוג ברשעות ומתעתעת וסמוי. דע את האויב שלך את מטרידנים הכנופיה המתנקשים CIA צבא שיבוט היברידי זוחל הארי פלוגות סער קיסריים הנאצית SS, וטכניקות הלחימה שלהם טכנולוגיות ויכולות. אין להם נשמות אנושיות או הם אלה חסרי הנשמה. משמר עצמכם כמיטב יכולתך עם כלוב פאראדיי ומגנטים ועל קול בתדרים ומזון / מי אנרגיה. תכנית השמדת NWO החלה. (קרא את המאמר “CIA סיכולים ממוקדים על ידי התקף לב הנגרמת וסרטן” ב http://nexusilluminati.blogspot.jp/2013/04/cia-targeted-assassinations-by-induced.html.) ***

 

***從人類智人,智人種族生存電阻(HRSR)總部和WDS國際聯盟聯盟(ICA)前線情報新聞更新。蘇國德拉科爬行動物同源兔MJ-12水瓶座彼爾德伯格希拉里·伊麗莎白·梵西光明血統的家庭納粹CIA全球主義精英陰謀已被暗殺使用心臟發作誘發毒藥和心臟發作微波ELF能武器和癌症引起人類同型智人比賽的巨大部分病毒/細菌。納粹美軍細菌戰設施被利用拉美裔民眾的實驗室豚鼠的致癌武器。他們的納粹科學家指出,所有西班牙裔和南美應該被滅絕。光明世界新秩序納粹分子暗殺百萬人同型智人的胡亂搭配心臟發作,癌症,動脈瘤破裂和腦溢血。他們尤其是在夜間攻擊我們,而我們正在睡覺,最脆弱的(主要是大腦,眼睛,心臟,生殖器,腎臟和胃。)沙特阿拉伯正在運行出油,所以光明納粹希望伊朗,這將是唯一的油供應商。他們可能會開展了大量暗殺,使入侵的可能,就像他們在巴爾幹地區在第一次世界大戰1.對塞爾維亞的光明納粹戰爭是要偷竊,包圍東一樣。海牙法庭是由光明北約擁有。他們暗殺米洛舍維奇誰也不會加入光明世界新秩序。光明NWO用他們的DHS基地組織在科索沃戰爭。光明納粹導致在巴爾幹和戰爭罪行的偽造索賠的混亂,為了轟炸俄羅斯的盟友塞爾維亞關閉這個地球的面貌。沒有人應該知道,這是光明的納粹北約領導人誰犯下的戰爭罪和種族滅絕罪。現在,隨著這些傘槍和尖端能源武器,光明納粹被俄羅斯和中國以及五角大樓和諾斯替光明和白龍會和基督徒和人民的12股的DNA後,將正在覺醒誰也不能欺騙和NSA CIA軍情六處白帽陣營和地球內部國家的人民和仙女座/大角星/天琴座/昴宿星盟友。同道中人同質智人共和國叛軍聯盟戰士和國際聯盟結盟的盟友,做到心中有數,小心!該團伙跟踪暗殺無證據自然死亡戰更是成為骯髒和欺騙性和隱蔽性。了解你的敵人納粹黨衛軍帝國突擊隊員的雅利安人的爬行動物雜交克隆軍隊CIA團伙潛行者和刺客,他們的作戰技能和技術和能力。他們沒有人類的靈魂或他們是沒有靈魂的。守護自己最好的,你可以與法拉第籠和磁鐵和聲音頻率和活力的食物/水。蘇國滅絕計劃已經啟動。 (閱讀文章“中情局針對性誘導心臟發作和癌症暗殺”在http://nexusilluminati.blogspot.jp/2013/04/cia-targeted-assassinations-by-induced.html .)

 

*** Обновление новостей Intelligence из штаб-квартиры Human Race Гомо-Sapiens выживания Сопротивление (HRSR) и WDS Международной коалиции альянса (МКА) фронт. СВО Драко рептильная гомо-capensis MJ-12 ВОДОЛЕЙ Бильдербергский Хиллари Элизабет Ватикан Западная иллюминатов Bloodline семьи нацистская ЦРУ глобалистические элиты Кабал убили огромные части гонки гомо-сапиенс человека с помощью сердечного приступа, индуцирующий яды и сердечный приступ СВЧ-ELF энергетическое оружие и вызывающих рак вирус / бактерий. В биологической войны объектов нацистской армии США использовали население латиноамериканцев в качестве лаборатории морских свинок для их вызывающих рак оружие. Их нацистские ученые заявили, что все выходцы из Латинской Америки и Южной Америки, должны быть уничтожены. Иллюминаты нового мирового порядка нацисты убить миллионы человеческих гомо-сапиенс без разбора с сердечных приступов, рака, лопаются аневризм и кровоизлияний головного мозга. Они особенно нападают на нас ночью, когда мы спим и наиболее уязвимые группы (в основном мозг, глаза, сердце, половые органы, почки, желудок.) Саудовская Аравия бежит из нефти, так что иллюминаты нацисты хотят, чтобы Иран, который будет только нефть поставщик. Они, вероятно, проводят много убийств, чтобы сделать вторжение возможно, так же, как они делали на Балканах во время Первой мировой войны 1. Иллюминаты нацистская война против Сербии, чтобы украсть и облегать Восток. Гаагский трибунал принадлежит иллюминатов НАТО. Они убили Милошевича, который бы не присоединиться к иллюминатов Новый Мировой Порядок. Иллюминаты СВО использовал их DHS Аль-Каиды в войне в Косово. Иллюминаты нацисты вызвали хаос на Балканах и фальсифицированных претензий в совершении военных преступлений, с тем чтобы бомбить союзника России Сербию с лица этой земли. Никто не должен был знать, что именно лидеры Иллюминатов нацистская НАТО, которые совершили военные преступления и геноцид. Теперь, когда эти зонтичные пушки и изощренные энергетическое оружие, иллюминаты нацисты собираются после того, как российские и китайские и Пентагона и гностических осветитель и белого дракона общества и христиан и людей, чьи 12 прядей ДНК пробуждаются, которые не могут быть обмануты и АНБ ЦРУ МИ-6 белая шляпа фракция и люди Внутреннюю Землю народов “и все союзники Андромедианка / Арктурианской / Лиранский / плеядеанские. Приложения человека гомо-сапиенс республика Альянс повстанцев бойцы и международные союзники коалиции альянса, знайте и будьте осторожны! Эта банда-назойливое убийства нет-доказательства естественно-смерть война сделалась грязного и вводящие в заблуждение и тайная. Знай своего врага нацистского СС имперского штурмовика арийские рептильная гибрид армии клонов ЦРУ групповому сталкеров и убийц, и их методы борьбы и технологии и возможности. Они не имеют человеческие души, или они являются бездушными из них. Береги себя как можно лучше с клетки Фарадея и магнитами и звуковых частот и питаемой пищи / воды. План истребления СВО начал. (Читайте статью “ЦРУ преднамеренные убийства от индуцированных сердечного приступа и рака” в http://nexusilluminati.blogspot.jp/2013/04/cia-targeted-assassinations-by-induced.html.) ***

Advertisements

About Armageddon Apocalypse End Of World Blog

Twitter Site ツイッター・サイト אתר טוויטר: https://twitter.com/MissionaryJapan Residence 住まい מגורים: Illuminati's Fukushima Super Radiation Contamination Area イルミナティの福島放射能超汚染地域 איזור הקרינה בפוקושימה הסופר של האילומינטי זיהום Job 仕事 עבודה: Volunteer Worker & Missionary To Jewish Remnant ボランティア・ワーカー&ユダヤの末裔への宣教師 התנדבות עובדים ומיסיונרית כדי שריד יהודי
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s